Müşteri Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

FILTORQ FİLTRE İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

FILTORQ FİLTRE İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,veri şleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.

1. Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: FILTORQ FİLTRE İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC. A.Ş. Adres: Çardak Özdemir Sabancı O.S.B. Mahallesi 1. Cadde No:22 Çardak / DENİZLİ (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar,kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;
Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Tarihi /Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Yabancı Kimlik No-Vergi No, Sigorta Numarası, Cinsiyet, Pasaport Numarası, Vize Numarası, Sürücü Ehliyet Numarası, Oda sicil kayıt numarası, Vesikalık Fotoğraf, Yaşı, Meslek bilgisi,
İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. Telefon numarası, Mail adresi, Fax, Ev Adresi, Adres Kayıt Sistemi Kayıtları, Satıcı Bilgisi (Adı Ünvanı vergi no mail adresi vs.), İş adresi, Teslimat Adresi, Acil Durumda aranacak kişi bilgileri,
Lokasyon: Bu veri kategorisi Bulunduğu yerin konum bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. Lokasyon Verisi (Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe), GPRS bilgisi, Çerez Bilgileri (Lokasyon bulmaya yönelik),
Özlük: Bu veri kategorisi Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları gibi veri türlerini ifade etmektedir. Personel Numarası, İş Pozisyonu / Unvan, Bağlı Olduğu Bölüm,
Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi, Olay Yönetimi Bilgisi,
Müşteri İşlem: Bu veri kategorisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir. Adı Ünvanı vergi no mail adresi vs., Yapılan iş süreci, Müşteri Talimatları, Müşteri Kodu,
Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. Görüntü kayıt, Kameralar,
Risk Yönetimi: Bu veri kategorisi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. IP adresi bilgisi, İş detayları ( İşyeri adı, adres, iletişim), İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Oda sicil no, Vergi Dairesi, Vergi numarası,
Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. Kredibiliteye ait bilgiler, Borç Bakiyesi, Alacak Bakiyesi, Haciz, Tedbir, Tapu ve Kira Sözleşmesi, Ciro, Kredi Kart Numara, Sözleşme bedeli, Banka Hesap No, IBAN, Ödenmemiş Fatura Tutarı, Çek-Senet tutarları, Kredi Kartı Bilgisi, Teminat tutarları, Akreditif Bilgileri, Mail Order Bilgisi,
Pazarlama: Bu veri kategorisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. Pazarlama Bilgisi,
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.
Fotoğraf, Kamera Kaydı, Ehliyet Fotokopisi Ön Yüzü, Kimlik Fotokopisi Ön Yüzü, Pasaport Fotokopisi,
Irk Ve Etnik Köken: Bu veri kategorisi Irk ve etnik kökeni bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. Uyruk, Dijital İz Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur. Log,
Seyahat Verisi: Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur Uçuş Bilgisi, Konaklama Bilgisi.

Toplanan kişisel verileriniz;
* 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununlarının uygulanması,
*Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
*Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
*Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
*Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
*İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
*Mal Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
*Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
*Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
*Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
*İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
*İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
*Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
*Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
*Ürün/Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
*Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;
İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar Avukat, Muhasebe/mali müşavir/ Muhasebe Firması Özel Hukuk Tüzel Kişileri Banka

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir;

Kişisel Veri KaynağıSüre
Çağrı Merkezi Ses Kayıtları3 Yıl
Üyelik ve Rezervasyona İlişkin Kayıtlar10 Yıl
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin tüm Kayıtlar10 Yıl
Çerezler ve Log Kayıtları6 Ay – En Fazla 2 Yıl
Ticari Elektronik Mail Onay KayıtlarıOnayın geri alındığı tarihten itibaren 1 Yıl
Çevrim içi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri2 Yıl
Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde ise 3 yıl ,Hukuki ilişki son erdikten sonra 10 Yıl.
Tedarikçilere İlişkin Kişisel VerilerHukuki ilişki sona erdikten sonra 10 Yıl
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İşlemleri10 Yıl
SözleşmelerSözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Ziyaretçi ve Toplantı Kullanıcıların KaydıEtkinliğin Sona ermesinden İtibaren 2 Yıl
Kamera Kayıtları2 Yıl
Şirket Faaliyetleri Uyarınca, Saklanması Gereken Ticari Defterler, Ticari Defterlerde Yer Alan Kayıtlara Dayanarak Oluşturulan Belgeler, Finansal Tablolar vb. İşlenen Kişisel Veriler10 Yıl
Genel Kurul İşlemleri Uyarınca İşlenen Veriler10 Yıl
Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Kurulması ve İçeriğine İlişkin Kişisel Veriler10 Yıl
Tüketicinin Bilgilendirilmesine ve Cayma Hakkını Kullanabilmesine İlişkin Sesli Veya Elektronik Ortamdaki Bilgiler3 Yıl
Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak ya da Kutlama ve Temenni gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları1 Yıl
Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak ya da Kutlama ve Temenni gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları Dışındaki Veriler1 Yıl
Sözleşmeden Kaynaklı İlişkilerde İşlenen Kişisel Veriler (Örn: Şirket Yetkilisi, Ad Soyad, imza sirküleri vb.)Sözleşmenin Sona Ermesine Müteakip 10 Yıl
Vergisel Kayıtlara İlişkin Kişisel Veriler5 Yıl
Fatura/Gider Pusulası/Makbuz gibi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tutulması gereken Belgelerle işlenen Kişisel Veriler5 Yıl
Ziyaretçilerin Kişisel Verileri2 Yıl
CCTV Kameraları Uyarınca Güvenlik Amaçlı Olarak İşlenen Kişisel Veriler (Kamera Kayıtları)90 Gün
Şirket İnternet Ağının Kullanılması, İnternet Giriş ve Uzaktan Bağlantı esnasında İşlenen Trafik Bilgileri (Örn: IP adres, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri vb.)2 Yıl
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesinin Zorunlu Olması Sebebiyle İşlenen Kişisel Veriler (Örn: Ürün kurulum tarihi, müşteri iletişim bilgileri)15 Yıl
Müşteri Bilgilerinden, TTK 82. Maddesi Uyarınca ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların düzenlenmesine ilişkin kişisel veriler10 Yıl
Müşteri İşlem Bilgileri (Müşterilerin Talep/Şikayet/önerilerine İlişkin Çağrı Kayıtları vb.)10 Yıl
Potansiyel Müşterilere İlişkin Veriler (Örn: cookies, çerezler, linkedin üzerinden profillemeye ilişkin veriler)13 Ay
Ölmüş Bir Kişinin Kişisel VerileriEn Az 20 Yıl

İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları
Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
İlgili kişinin Haklarını Kullanması
Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak İKİLER OTOMOTİV’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir. İlgili kişi;
*http://www.filtorq.com.tr/ adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü postaaracılığı ile SÜMER MAHALLESİ 3. SANAYİ SİTESİ 25. CADDE NO:63 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresine iletilmesi veya şahsen başvuru yapması ile,
*http://www.filtorq.com.tr/ adresinde bulunan şisel veri başvuru ve yanıt formununun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından İKİLER OTOMOTİV’ne daha önce bildirilen ve İKİLER OTOMOTİV’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla başvuru yapılması ile veri sorumlusuna başvurabilir.
Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak İKİLER OTOMOTİV’ne iletilmesi gerekmektedir.
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.